Nh? l?i th? hàng trái v?, Vi?t Nam l?n ??u v??t Thái Lan v? kim ng?ch xu?t kh?u s?u riêng sang Trung Qu?c, v?i 32.750 t?n trong hai tháng ??u n?m.

得益于淡季貨源的優(yōu)勢,越南對華榴蓮出口成交量首次超過(guò)泰國,今年前兩個(gè)月達32,750噸。

?ay là s? li?u ???c Hi?p h?i rau qu? Vi?t Nam d?n ngu?n t? H?i quan Trung Qu?c. Theo ?ó, hai tháng ??u n?m nay, Trung Qu?c nh?p 53.110 t?n s?u riêng t??i t? các n??c, t?ng 0,4% so v?i n?m ngoái.

這是越南果蔬協(xié)會(huì )引用中國海關(guān)的數據。據此,今年前兩個(gè)月,中國從其他國家進(jìn)口新鮮榴蓮53,110噸,比去年增加0.4%。

Trong ?ó, Vi?t Nam v??t qua Thái Lan ?? v??n lên v? trí s? 1 v? xu?t kh?u lo?i n?ng s?n này vào th? tr??ng t? dan, v?i 32.750 t?n. M?c này t?ng 2,4 l?n so v?i cùng k? n?m 2023. Nh? ?ó, th? ph?n trái s?u Vi?t t?ng lên 57% t?i Trung Qu?c, so v?i m?c 32% n?m ngoái.

其中,越南超越泰國,在向十億人口的市場(chǎng)出口此類(lèi)農產(chǎn)品方面處于領(lǐng)先地位,達32750噸,這是2023年同期的2.4倍。因此,越南榴蓮在中國的市場(chǎng)份額從去年的32%增至57%。

Thái Lan t?t xu?ng v? trí th? 2, ??t 19.016 t?n, gi?m h?n 50% so v?i cùng k?. Trung Qu?c c?ng nh?p trái s?u riêng t??i t? Philippines, nh?ng th? ph?n nh?, kho?ng 1%.

泰國跌至第二,達19,016噸,同比下降超過(guò)50%。中國也從菲律賓進(jìn)口新鮮榴蓮,但其所占市場(chǎng)份額較小,約為1%。

Xét v? giá, bình quan m?i t?n s?u riêng Vi?t xu?t sang Trung Qu?c là 4.916 USD, th?p h?n so v?i m?c 6.133 USD c?a Thái Lan.

從價(jià)格來(lái)看,越南榴蓮出口中國平均每噸為4,916美元,低于泰國的6,133美元。


Thu ho?ch s?u riêng t?i th? x? Cai L?y, Ti?n Giang. ?nh: Hoàng Nam

前江省蔡萊鎮采摘榴蓮。照片來(lái)源:黃南

?ng ??ng Phúc Nguyên - T?ng th? ky Hi?p h?i Rau qu? Vi?t Nam ?ánh giá, nh? khí h?u thu?n l?i, s?u riêng Vi?t cho trái quanh n?m. Vi?t Nam có ???ng biên gi?i giáp Trung Qu?c, thu?n l?i cho v?n chuy?n, giá c?nh tranh.

越南果蔬協(xié)會(huì )秘書(shū)長(cháng)鄧福原先生評價(jià)說(shuō),得益于有利的氣候,越南榴蓮全年掛果。且越南與中國接壤,交通便利,價(jià)格有競爭力。

C?ng nh? xu?t kh?u sang Trung Qu?c thu?n l?i, giá s?u riêng ??t k? l?c trong tháng 3. T?i các t?nh ??ng b?ng s?ng C?u Long, m?t hàng này t?ng giá liên t?c. M?i kg s?u Monthong lo?i A (2.7 h?c n?ng 2-5 kg) kho?ng 218.000-230.000 ??ng; lo?i B (2.5 h?c) là 195.000-200.000 ??ng, còn lo?i C trên 100.000 ??ng. Giá này t?ng 15% so v?i cùng k? và tháng tr??c ?ó. ?ay c?ng là m?c cao nh?t t? tr??c t?i nay. Riêng giá Ri 6 ?ang gi?m vì ngu?n cung d?i dào.

此外,由于對中國的出口便利,3月份榴蓮價(jià)格創(chuàng )下歷史新高,在湄公河三角洲省份,該產(chǎn)品的價(jià)格持續上漲。每公斤A級金枕榴蓮約為218,000-230,000越南盾;B級為195,000-200,000越南盾,C級則100,000越南盾以上。這一價(jià)格與同期和上月相比上漲了15%, 這也是有史以來(lái)的最高價(jià)。由于供應充足,Ri 6 價(jià)格正在下跌。

?? chu?n b? ky ngh? ??nh th? xu?t chính ng?ch s?u riêng ??ng l?nh sang Trung Qu?c, cu?i tháng tr??c, C?c B?o v? Th?c v?t (B? N?ng nghi?p & Phát tri?n n?ng th?n) yêu c?u các ??a ph??ng rà soát vùng tr?ng, c? s? ch? bi?n. N?u qu? s?u riêng ??ng l?nh ???c c?p phép, theo ?ng ??ng Phúc Nguyên, s? giúp t?ng giá tr? xu?t kh?u n?ng s?n này thêm 30% m?i n?m. N?m nay xu?t kh?u s?u riêng k? v?ng ??t 3,5 t? USD.

為了準備簽署將冷凍榴蓮正規化出口到中國的協(xié)議,上個(gè)月,植物保護局(農業(yè)和農村發(fā)展部)要求各地對種植面積和加工設施進(jìn)行審查。鄧福原先生表示,如果冷凍榴蓮獲得許可,將有助于該農產(chǎn)品的出口額每年增加 30%,今年榴蓮出口額預計將達到35億美元。

Theo s? li?u t? B? N?ng nghi?p và Phát tri?n N?ng th?n, ba tháng ??u n?m, xu?t kh?u rau qu? ??t h?n 1,2 t? USD, t?ng g?n 26% so v?i cùng k? n?m 2023. N?m nay, xu?t kh?u rau qu? d? báo t?ng tr??ng 15-20%, ?em v? kho?n thu 6-6,5 t? USD.

農業(yè)和農村發(fā)展部的數據顯示,今年前三個(gè)月,果蔬出口額超過(guò)12億美元,比2023年同期增長(cháng)近26%。蔬菜出口預計增長(cháng)15-20%,帶來(lái)60-65億美元收入。